<p>Yasashii Nihongo đang hệ thống và xây dựng các bài học về từ vựng tiếng nhật qua hình ảnh để các bạn có thể dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học và đạt được hiệu quả tốt nhất. Hãy đăng kí tài khoản để nhận được những video, bài học mới nhất từ hệ thống nhé. Vì một tương lai tươi sáng, hãy chịu khó học tiếng Nhật.</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/91U2qR6Fabc" width="560"></iframe></p> <p> </p> <p><a dir="auto" href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23n3" spellcheck="false">#n3</a> #yasashiinihongo <a dir="auto" href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C4%91%E1%BB%81ch%C3%ADnhth%E1%BB%A9cn3" spellcheck="false">#đềchínhthứcn3</a> #nghejlptn3</p>