<p>Ở bài viết này mình xin giới thiệu sơ qua về đề thi jlpt n3 từ vựng.</p> <p>Đề thi gồm 5 phần như sau:</p> <p> </p> <p><strong>1.1 Cách đọc Kanji:</strong></p> <ul> <li id="quangcao">Mục đích : kiểm tra các đọc của 1 từ được viết bằng chữ Kanji.</li> <li>Số lượng câu hỏi : 8 câu.</li> </ul> <p> </p> <p><strong>1.2. chuyển sang Kanji</strong></p> <ul> <li>Mục đích : Kiểm tra cách viết bằng chữ Kanji của một chữ Hiragana</li> <li>Số lượng câu hỏi : 6 câu.</li> </ul> <p> </p> <p><strong>1.3 Điền từ theo mạch văn</strong></p> <ul> <li>Mục đích : Kiểm tra khả năng hiểu từ trong văn cảnh.</li> <li>Số lượng câu hỏi : 11 câu</li> </ul> <p> </p> <p><strong>1.4 Thay đổi cách nói</strong></p> <ul> <li>Mục đích : Kiểm tra khả năng thay đổi cách nói để cùng diễn đạt 1 ý.</li> <li>Số lượng câu hỏi : 5 câu</li> </ul> <p> </p> <p> </p> <p><strong>1.5 Ứng dụng</strong></p> <ul> <li>Mục đích : Kiểm tra khả năng dùng từ trong tình huống thực tế.</li> <li>Số lượng câu hỏi : 5 câu</li> </ul> <p> </p> <p>Và bên dưới mình đã để sẵn 1 đề mẫu để các bạn có thể luyện tập và làm quen với dạng đề này.</p> <p> </p>