<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Ý nghĩa: nói là<br /> <br /> Cấu trúc:  </span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">〔普通形〕+という</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Cách sử dụng:<br /> 1) Sử dụng </span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">「〜という</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"> N</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">」</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">để giải thích nội dung của N. N thìngoài các trường hợp liên quan đến thông tin như điện thoại,thông báo, bài báo...có thể sử dụng để giải thích trong cả cácnội dung về qui định, ý kiến, vụ việc.... 2) Trong khẩu ngữsử dụng thành </span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">「っていう」</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"> hay </span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">「って」</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"> như ví dụ ④.<br /> <br /> Ví dụ:<br /> <br /> ①</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">母から来月日本へ来るという手紙が来ました。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">②</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">兄から結婚するという知らせが来た。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">③</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">日本では少子化がもっと進むだろうという記事を読んだ。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">④</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">この学校には、生徒は髪を染めてはいけないっていう規則があるんだ。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Ví dụ(có hiragana):<br /> <br /> ①</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">母</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">はは</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> から来月</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">らいげつ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> 日本</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">にほん</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> へ来る</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">くる</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> という手紙</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">てがみ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> が来</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">き</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> ました。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">②</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">兄</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">あに</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> から結婚するという知らせ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">しらせ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> が来た</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">きた</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> 。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">③</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">日本</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">にほん</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> では少子</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">しょうし</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> 化</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">か</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> がもっと進む</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">すすむ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> だろうという記事</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">きじ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> を読んだ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">よんだ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> 。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">④</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">この学校には、生徒</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">せいと</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> は髪</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">かみ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> を染めて</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">そめて</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> はいけないっていう規則</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">きそく</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> があるんだ。</span></span></span><br /> <br />  </p>