<p>Mình sẽ update dần dần vào bài viết này các đề thi mình sưu tầm được để mọi người có thêm tài liệu luyện thi.</p> <p>Cám ơn mọi người.</p> <p><a href="https://drive.google.com/open?id=1xJ5613wvqM5Q40nZEtg6XYCsabLPTvH4" target="_blank">JLPT N2 07 2010</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/open?id=1Xprmadhjh4z37RnwXW6hWWr1c4T6T3zS" target="_blank">JLPT N2 12 2010</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/open?id=1XakrYJm_ez_Vbrp4dAfaLWKixXtSjd_k" target="_blank">JLPT N2 07 2018</a></p>